Skip to content ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS) : Computer Center, Burapha University

ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS)

lms logo

ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS) เป็นระบบที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนิสิตสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนในแต่ละรายวิชาและทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แบบฝึกหัด แบบทดสอบ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างนิสิตกับอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอการเรียนการสอน เป็นต้น

เกี่ยวกับอีเลิร์นนิง (BUU LMS)

การเข้าใช้งานระบบ

  • สามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ที่ https://e-learning.buu.ac.th
  • โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์

ระบบที่รองรับการเรียน

สามารถเข้าเรียนผ่านอุปกรณ์ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุค สมาร์ทโฟน หรือ แท็บแล็ต โดยใช้งานผ่าน Web Browser ได้แก่ Internet Explorer เวอร์ชัน 11/ Chrome/ Safari/ Firefox

ข้อควรระวัง

เมื่อนิสิตทำการลงทะเบียน (enroll) ในรายวิชา และได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ประจำวิชามอบหมายงาน และตรวจให้คะแนนแล้ว นิสิตไม่ควรคลิก “ออกจากการเป็นสมาชิก” เพราะเมื่อกลับเข้ามาในรายวิชาใหม่ จะทำให้รายงานคะแนนทั้งหมดของนิสิตเป็น 0 คะแนน

8 สิ่งที่นิสิตควรรู้ ก่อนการเข้าใช้งานระบบ BUU LMS

  1. นิสิตสามารถเข้าใช้งานระบบ BUU LMS ได้ที่ https://e-learning.buu.ac.th
  2. นิสิตสามารถล็อกอินเข้าช้งานระบบด้วย Username และ Password เดียวกับที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากเกิดกรณีที่ล็อกอินเข้าระบบ BUU LMS ไม่ได้ ให้ลองตรวจสอบว่ารหัสผ่านหมดอายุหรือไม่
  3. ระบบ BUU LMS ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบทะเบียน ดังนั้นวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนบนระบบ BUU LMS หรือไม่ ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์จะแจ้งรหัส ชื่อวิชา ปีการศึกษาและกลุ่ม เพื่อให้นิสิตสามารถสมัครเข้าเรียนได้อย่างถูกต้อง
  4. เมื่อล็อกอินแล้วนิสิตจะต้องค้นหาวิชาตามที่อาจารย์แจ้งให้ทราบ จากนั้นคลิกเลือกรายวิชาแล้วคลิกปุ่ม “enroll me” เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกในรายวิชานั้น จึงจะสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เมื่อทำการล็อกอินครั้งต่อ ๆ ไป นิสิตจะเห็นรายวิชาที่ได้สมัครเรียนไว้
  5. นิสิตควรทำส่งการบ้าน ทำกิจกรรมและแบบทดสอบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนด และทำล่วงหน้าก่อน 3-4 วัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องแม่ข่ายในกรณีที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก
  6. หากเลยกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบหรือส่งการบ้าน นิสิตจะต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอให้อาจารย์เป็นผู้พิจารณาขยายเวลา
  7. การออกจากระบบเมื่อใช้งานเสร็จสิ้นให้คลิกออกจากระบบที่เมนูด้านบนเท่านั้น
  8. กรณีเผลอคลิกออกจากการเป็นสมาชิกรายวิชา ให้คลิกสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
ห้อง 214 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรีี
โทรศัพท์ 0-3810-2795 โทรสาร 0-3839-0046 อีเมล์ e-learning@buu.ac.th