Skip to content ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต : Computer Center, Burapha University

ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

ระบบสารสนเทศ สำหรับนิสิต เป็นระบบที่ให้บริการนิสิตที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เป็นนิสิตจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติด้านการศึกษา การลงทะเบียน ผลการเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ทุนการศึกษา หอพัก ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ศูนย์บริการนิสิตพิการ การจัดหางาน โครงการ/วิทยานิพนธ์ การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่นิสิตเข้าร่วม และมีระบบ One Stop Service การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่นิสิตสามารถตรวจสอบและทำธุรกรรมด้วยตนเอง ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ทุกแพลตฟอร์ม (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊กและเครื่องพีซี)

ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
reg

ระบบบริการนิสิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

http://reg.buu.ac.th

เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลนิสิต ได้แก่ ประวััติส่วนตัว ประวัติด้านการศึกษา การลงทะเบียน การเพิ่ม-ลดรายวิชา ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเรียน ผลการเรียน การขอใบทรานสคริปต์และใบรับรองต่าง ๆ และการตรวจสอบจบ การบันทึกผู้สำเร็จการศึกษา และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีรายงานสถิติต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร โดยแบ่งผู้ใช้เป็น 4 ระดับ คือ นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร

oss

ระบบ One Stop Service For Student (OSS)

https://oss.buu.ac.th

ระบบ One Stop Service For Student (OSS) เป็นระบบสารสนเทศที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว นิสิตสามารถตรวจสอบ ผลการศึกษา ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา ภาระค่าใช้จ่าย การใช้บริการ IT-Clinic ตรวจสอบวันหมดอายุของรหัสผ่าน ตรวจสอบจุดให้บริการ WIFI เพื่อห้นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  • ตรวจสอบผลการศึกษา
  • ตรวจสอบตารางเรียน
  • ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา
  • ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย
  • ตรวจสอบคิวการให้บริการ IT-Clinic
  • ตรวจสอบวันหมดอายุของรหัสผ่าน
  • ตรวจสอบจุดให้บริการ WIFI
  • นิสิตต่างชาติสามารถยื่นขอต่อวีซ่าแบบออนไลน์

aff

ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต

http://affairs.buu.ac.th

ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต เป็นระบบสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์และช่วยในการบริหารจัดการตามพันธกิจของกองกิจการนิสิต ได้แก่ หอพักนิสิต ทุนการศึกษา กยศ./กรอ. และทุนส่งเสริมการศึกษาอื่น ๆ การให้คำปรึกษาแก่นิสิต การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ กิจกรรมนิสิต ทะเบียนราษฎร์ การขอผ่อนผันผันการเรียกระดมพล ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ(DSS) จัดหางาน (Job Fair) ห้องสมุดอาชีพ งานวินัยนิสิต การบริจาคโลหิต การแจ้งซ่อม และการยืม-คืนวัสดุ-ครุภัณฑ์

assess

ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

http://assess.buu.ac.th/new/

ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน เป็นระบบทีี่เปิดโอกาสให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา ทุกปี/เทอมการศึกษา ได้แก่ การสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนของตนเอง การสอนของอาจารย์ และการบริการของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

research

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

http://e-research.buu.ac.th/research/

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลรายชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย ข้อมูลความเชี่ยวชาญ ผลงาน journal proceeding และครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย

clear debt

ระบบบริการปลดหนี้ของนิสิต

http://cleardebt.buu.ac.th

ระบบบริการปลดหนี้ของนิสิตเป็นระบบที่ช่วยติดตามหนี้สินของนิสิต โดยข้อมูลหนี้สินที่จะแสดงผลประกอบไปด้วย หนี้สินจากการลงทะเบียน หนี้สินจากค่าน้ำ ค่าไฟ จากหอพัก การยืม-คืนหนังสือจากสำนักหอสมุด และหนี้สินต่าง ๆ จากคณะ เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาและไม่มีหนี้สินค้างชำระจะสามารถปลดหนี้จากงานทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ

--

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2773