Skip to content การประกันคุณภาพการศึกษา : Computer Center, Burapha University

การประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เนื่องจากทบวงมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ได้เริ่มการประเมินตนเองตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมข้อมูลทั่วไป รายละเอียด ภาระงาน รายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ประเมินผลงาน รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง แนวทางเสริม ในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยบุคลากรทุกคนของสำนักคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์และประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ทำให้สะท้อนผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ในภาพรวม ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนงานที่สนใจ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามภารกิจ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้นำข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยบูรพาให้สอดรับกับทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านไอซีที ที่เน้น “การสร้างองค์กรอัจฉริยะ” เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ไอซีทีในการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้นโยบายในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์จึงต้องปรับสู่แนวคิด “Smart staff Smart Buu” นั่นคือการสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านไอซีทีควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีไอซีทีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2546    ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2547    ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2548    ระดับดี
ปีการศึกษา 2549    ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2550    ระดับดี
ปีการศึกษา 2551    ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2552    ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2553    ระดับดี
ปีการศึกษา 2554    ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2555    ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2556    ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2557    ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2558    ผ่าน (เกณฑ์ CUPT QA)
ปีการศึกษา 2559    ผ่าน (เกณฑ์ CUPT QA)
ปีการศึกษา 2560    ตามเกณฑ์ EdPEx คะแนน 214
ปีการศึกษา 2561    ตามเกณฑ์ EdPEx คะแนน 209
ปีการศึกษา 2562    ตามเกณฑ์ EdPEx คะแนน 251
ปีการศึกษา 2563    ตามเกณฑ์ EdPEx อยู่ในระดับ Band Number 2
ปีการศึกษา 2564    ตามเกณฑ์ EdPEx คะแนน 242.50
ปีการศึกษา 2565    ตามเกณฑ์ EdPEx คะแนน 250