Skip to content ฝ่ายบริการวิชาการ : Computer Center, Burapha University

ฝ่ายบริการวิชาการ

มีภารกิจหลักรับผิดชอบในด้านบริการจัดฝึกอบรม บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้บริการวิชาการโดยเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของฝ่ายนี้เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านไอซีที และพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีสำหรับนิสิต บุคลากร ผู้บริหารและหน่วยงานภายนอก

บริการฝึกอบรมด้านไอซีทีให้แก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย

image conferent 2
image conferent 1
image conferent 2
image conferent 2

บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านไอซีที โดยวิทยากรของสำนักคอมพิวเตอร์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตลอดจนร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทางด้านไอซีที ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา

บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

เป็นที่ปรึกษาด้านไอซีที

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านไอซีที ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานที่ไว้วางใจให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นต้น

บริการความรู้ทางด้านไอซีทีแก่หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสังคม

ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในสำนักคอมพิวเตอร์และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม (University Social Responsibility: USR)

 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
  • พัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อสนับสนุนการสอบคัดเลือกนักเรียนกัมพูชาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา ตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร จนถึงการประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานฯ
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแสดงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ในด้านการพัฒนาเยาวชนชาวกัมพูชา และเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ
  • พัฒนาเว็บไซต์ของโครงการ (http://royalscholarship.buu.ac.th) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการให้กับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมถวายทุนพระราชทานในโครงการฯ และผู้ที่สนใจ

 • ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของประเทศจัดโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านไอซีทีที่ทันสมัย สู่ชุมชนและสังคม ได้แก่
  • โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี เพื่อให้เยาวชนในภาคตะวันออกได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนในโรงเรียนของตนเองได้
การอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก
  • โครงการอบรมด้านไอซีทีสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนโครงการทุนการศึกษาจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนในเขตจังหวัดสระแก้วให้ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

บริการห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริการสถานที่สำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบครัน

classroom 3
classroom 1
classroom 2
classroom 3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริการวิชาการ
ห้อง 104 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2761, 0-3839-4394