Skip to content ฝ่ายบริการวิชาการ : Computer Center, Burapha University

ฝ่ายบริการวิชาการ

มีภารกิจหลักรับผิดชอบในด้านบริการจัดฝึกอบรม บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้บริการวิชาการโดยเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของฝ่ายนี้เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านไอซีที และพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีสำหรับนิสิต บุคลากร ผู้บริหารและหน่วยงานภายนอก

บริการฝึกอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

บริการจัดฝึกอบรม บรรยายพิเศษ และสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรของสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานในมหาวิทยาลัย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตลอดจนร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทางด้านไอซีทีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

เป็นที่ปรึกษาด้านไอซีที

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านไอซีที ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการจัดสอบออนไลน์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่ไว้วางใจให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และสภากายภาพบำบัด เป็นต้น

บริการความรู้ทางด้านไอซีทีแก่หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสังคม

ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในสำนักคอมพิวเตอร์และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการในปัจจุบัน นอกจากนี้สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังมีบริการจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลทั้งในรูปแบบ In-House Training, อบรมในที่ตั้ง, อบรมออนไลน์ และการอบรมออนไลน์แบบฝึกปฏิบัติโดยการรีโมตหน้าจอ

สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม (University Social Responsibility: USR)

ถ่ายทอดความรู้ด้านไอซีทีโดยบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ และร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของประเทศจัดโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านไอซีทีที่ทันสมัย สู่ชุมชนและสังคม รวมถึงการดำเนินงานที่เป็นที่พึ่งของชุมชนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น

 • โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก

  สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี เพื่อให้เยาวชนในภาคตะวันออกได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ

 • โครงการอบรมด้านไอซีทีสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการทุนการศึกษา

  เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนโครงการทุนการศึกษาจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนในเขตจังหวัดสระแก้วให้ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

 • โครงการอบรมด้านไอซีทีสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก

  เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกให้ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีการทั้งในที่ตั้งและการจัดอบรมออนไลน์แบบฝึกปฏิบัติโดยการรีโมตหน้าจอในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19

 • โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  สำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเว็บไซต์ของโครงการฯ ระบบรับสมัครนักเรียนทุนพระราชทาน และระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ (ด้านการศึกษา) แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


บริการห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์์

บริการสถานที่ประกอบด้วยห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบครัน

classroom 3
classroom 1
classroom 2
classroom 3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริการวิชาการ
ห้อง 104 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2794