Skip to content กรรมการประจำ : Computer Center, Burapha University

กรรมการประจำ

รศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส พันธุมจินดา

รองประธานกรรมการ

นายเสรี ชิโนดม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิรัช คารวะพิทยากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.เอกภพ บุญเพ็ง

กรรมการ

นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นางสาวอมรรัตน์ มากบดี

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นางภธิรา กิจนิธิจินดา

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นางพิสมัย น้ำจันทร์

กรรมการพนักงานสนับสนุนวิชาการ

นายปกรณ์ บุญกังวาน

กรรมการพนักงานสนับสนุนวิชาการ

นายพิสุทธิ์ ยาโน

กรรมการพนักงานสนับสนุนวิชาการ

นายอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์

กรรมการพนักงานสนับสนุนวิชาการ

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

กรรมการและเลขานุการ