Skip to content

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอนมีหน้าที่ศึกษา แสวงหา เครื่องมือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับนำมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงให้คำปรึกษาและจัดการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และการพัฒนาทักษะด้านไอซีที เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาระงานหลัก 4 ภาระงาน ได้แก่ งานออกแบบและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานบริการห้องและระบบการประชุม/การสอนทางไกล งานฝึกอบรม และงานให้คำปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้

บริการของเรา (Our Service)

ออกแบบและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning & Courseware Design)

ให้บริการออกแบบและผลิตบทเรียนมัลติมีเดียซึ่งนำเสนอด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์เพื่อการเรียนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ หรือเป็นสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book Design)

ให้บริการออกแบบและผลิต เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตำรา ด้วยโปรแกรมที่ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งสามารถอ่านได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และรูปแบบของไฟล์มัลติมีเดียซึ่งอ่านได้จากอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงานของโปรแกรม

บันทึกวิดีโอการเรียนการสอน (Lecture Recording)

ให้บริการบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมที่สามารถบันทึกภาพผู้สอน เสียงบรรยาย รวมถึงเอกสารประกอบการสอนที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปพร้อม ๆ กัน ภายในห้องที่รองรับผู้เรียนได้ประมาณ 60 คน วิดีโอที่ได้สามารถเผยแพร่ผ่านระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้นิสิตทบทวนบทเรียนผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS)

ให้บริการระบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบจัดการไซต์ ระบบจัดการผู้ใช้งาน ระบบจัดการไฟล์ ระบบการมอบหมายงานและประเมินผลการเรียน ระบบติดตามและรายงานผลการเรียน ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://lms.buu.ac.th

ระบบการประชุม/การสอนทางไกล (Video & Web Conference)

ให้บริการห้องประชุมและการสอนทางไกลระหว่างวิทยาเขตและส่วนงานภายนอก โดยสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้แม้จะอยู่ต่างที่ผ่านตัวกลาง คือ ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งสามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบจุดต่อจุดหรือจุดต่อหลาย ๆ จุด และเว็บคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งสามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพและเสียงได้หลายจุดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ฝึกอบรม (Training)

ให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านไอซีที เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ให้คำปรึกษา (Counselling)

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงผ่านกิจกรรม e-Learning Day ที่จัดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอและแนะนำการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนนวัตกรรมด้านไอซีทีที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

--

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
ห้อง 214 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2795 โทรสาร 0-3839-0046 อีเมล์ e-learning@buu.ac.th