Skip to content

กรรมการบริหาร

นายวิทวัส พันธุมจินดา

ผู้อำนวยการ

นายพรศักดิ์ ทูปิยะ

รองผู้อำนวยการ

นางพิสมัย น้ำจันทร์

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

รองผู้อำนวยการ

นายเอกภพ บุญเพ็ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวสุกัญญา ประมงค์กิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางเกศแก้ว มนต์วิเศษ

เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์

นายสยาม ศรีพั่ว

หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ​​

นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ

นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

นางสาวอมรรัตน์ มากบดี

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวนุจรี แก้วมณี

ผู้ช่วยเลขานุการ