Skip to content บัญชีผู้ใช้งาน : Computer Center, Burapha University

บัญชีผู้ใช้งาน

บัญชีผู้ใช้งาน หรือ "Buu Account" ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา) ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกให้โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ตาม นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560

บัญชีผู้ใช้งาน (Buu Account) สำหรับนิสิต

การใช้งาน "Buu Account"

image buu account

“บัญชีผู้ใช้” หรือ “Buu Account” ใช้สำหรับล็อกอินเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย, ระบบสารสนเทศ, และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยบูรพา เช่น

และระบบอื่นๆ รายละเอียดดูได้ในหัวข้อ Buu Account ใช้งานกับ “อะไร” ได้บ้าง ซึ่งบัญชีผู้ใช้ (Buu Account) ถือเป็นสมบัติของนิสิต โดยเฉพาะรหัสผ่าน ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และห้ามแจกจ่ายให้ผู้อื่นร่วงรู้

ข้อควรรู้

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง

กรณีต้องการ เปลี่ยนรหัสผ่าน มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

 • เปิดโปรแกรม Web browser แล้วไปที่ https://myid.buu.ac.th
  • เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
  • ระบุ ชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่านปัจจุบัน
  • กำหนดรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
  • ยืนยันรหัสผ่านใหม่

  วิธีดำเนินการเมื่อลืมรหัสผ่าน

  1. Reset รหัสผ่าน ด้วยตนเอง
   • เปิดโปรแกรม Web browser แล้วไปที่ https://myid.buu.ac.th
   • เลือกเมนู “กู้คืนรหัสผ่าน (Recovery Password) ”
   • กรอกบัญชีผู้ใช้ (Username)
   • จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
   หมายเหตุ: หากไม่เคยลงทะเบียนอีเมลล์หรือหมายลขโทรศัพท์มือถือ กรุณาเลือกเมนู "ลงทะเบียนครั้งแรก"
  2. Reset รหัสผ่านด้วยบัตรประชาชน
   • นิสิตสามารถนำบัตรประชาชนแบบ Smart Card มาเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื่อง reset password
   • เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตร ระบบจะบันทึกภาพเพื่อเป็นหลักฐาน จากนั้นระบบจะ reset รหัสผ่านให้
  3. ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์
   • สามารถ ติดต่อขอ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 101 โดยนำบัตรประจำตัวนิสิตหรือบัตรประชาชนมาด้วย
   • ติดต่อขอคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือ ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3810-2774

  วิธีลงทะเบียนอีเมลสำรอง (เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน)

  การลงทะเบียนอีเมลสำรอง จะช่วยอำนวยความสะดวก ในกรณีที่นิสิตลืมรหัสผ่าน หรือกรณีรหัสผ่านหมดอายุ ซึ่งนิสิตสามารถ reset รหัสใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้อีเมลสำรองหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้

  • เปิดโปรแกรม Web browser แล้วไปที่ https://myid.buu.ac.th
  • คลิกที่ Menu ลงทะเบียนครั้งแรก (First Register)
  • จากนั้นกรอก บัญชีผู้ใช้ (Username)
  • จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประชาชน (Citizen ID)
  • จากนั้นให้กรอกอีเมล เช่น myname@gmail.com, myname@hotmail.com ฯลฯ (ที่ไม่ใช่ อีเมลภายใต้ @buu.ac.th, @go.buu.ac.th)
  • เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้คลิก “บันทึกข้อมูล”

  คำแนะนำ

  1. รหัสผ่านต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 25 ตัวอักษร
  2. รหัสผ่านต้องประกอบด้วย 3 สิ่ง ดังต่อไปนี้
   1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่หรือเล็ก (A-Z, a-z)
   2. ตัวเลข (0-9)
   3. อักขระพิเศษ (! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~)

  ทำไมต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 180 วัน

  ตามประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ "ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ" ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เป็นประจำเสมอ โดยได้กำหนดอายุของรหัสผ่านไว้ที่ 180 วัน หากผู้ใช้งาน (นิสิตและบุคลากร) ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านภายใน 180 วัน ระบบจะระงับบัญชีผู้ใช้งานไว้อัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอก่อนครบ 180 วัน หรือก่อนรหัสผ่านหมดอายุ ซึ่งก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุ 15 วัน จะมีอีเมลจาก Administratorbuu.ac.th ส่งไปเตือนให้นิสิตเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกวัน จนกว่านิสิตจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

  Buu Account ใช้งานกับระบบ "อะไร" ได้บ้าง

  “บัญชีผู้ใช้” หรือ “Buu Account” สามารถนำไปล็อกอิน/ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

  นอกจากนี้ บัญชีผู้ใช้งาน (Buu Account) ยังสามารถใช้ได้กับบริการและระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของแต่ละส่วนงาน

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3810-2774 อีเมล ictinfra@buu.ac.th