Skip to content

ที่ปรึกษาทางด้านไอซีที

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาระดับ A หมายเลข 1065 กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาอุตสาหกรรม สาขาประชากร ด้านวิจัยและประเมินผล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเบ็ดเตล็ด ด้านพัฒนาองค์กร

  โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานที่ไว้วางใจให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษาด้านไอซีที ได้แก่
 • 1 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
 • 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • 4 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • 5 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
 • 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 7 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • 8 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 9 จังหวัดชลบุรี

ผลงานที่ผ่านมา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ปีงบประมาณ 2559
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2564 และจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 27001 ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2558
ระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงและระบบการบริหารงานพัสดุของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2557
ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง
ปีงบประมาณ 2556
ระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2554
การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555 – 2558

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ 2560
โครงการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลและระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการประเมินผล ตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ปีงบประมาณ 2555
การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ 2554
การวิจัยและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง
ปีงบประมาณ 2553
การวิจัยและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
ปีงบประมาณ 2551
ระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ปีงบประมาณ 2560
ระบบสนับสนุนการบริหารงบประมาณด้านการเงินสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ 2557
ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2557
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ปีงบประมาณ 2557
ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2555
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ (e-Research) ระยะที่ 1
ปีงบประมาณ 2554
ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ปีงบประมาณ 2550
ระบบการจัดหางานของบัณฑิต
ปีงบประมาณ 2550
ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยผ่านกองทุน กรอ.
ปีงบประมาณ 2549
ระบบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.)

ปีงบประมาณ 2560
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ปีงบประมาณ 2559
การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ปีงบประมาณ 2557
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของวิทยาลัยชุมชน
ปีงบประมาณ 2556
ระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Community College) ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2554
ระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Community College) ระยะที่ 1
ปีงบประมาณ 2552
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2552
ระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2551
การปรับปรุงระบบบุคลากร ระบบกำกับงบประมาณและวัสดุ และระบบบริการในสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2551
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพื่อขยายผลของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2551
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรในการติดตามและประเมินผลการวิจัย
ปีงบประมาณ 2551
การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยเพื่อเป็นส่วนเสริมในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
ปีงบประมาณ 2550
การจัดทำบทเรียนวิจัยออนไลน์ (e-Learning) หลักสูตร "นักวิจัยระดับพื้นฐาน" ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2550
การจัดทำโปรแกรม (Software) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากร วช.

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีงบประมาณ 2551
ระบบรับคำร้องและให้บริการงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2548
ระบบสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัดชลบุรี (การสำรวจข้อมูลแรงงานย้ายถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548)
ปีงบประมาณ 2548
โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งเว็บไซต์ (จังหวัดชลบุรี)
ปีงบประมาณ 2547
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี และจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ 2547
ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2547

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริการวิชาการ
ห้อง 104 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2761, 0-3839-4394