Skip to content วิสัยทัศน์ : Computer Center, Burapha University


วิสัยทัศน์

"องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยและชุมชน"

ค่านิยม

"CCTEAM"

พันธกิจ

  1. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน กำหนดแผนงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
  2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินงานและการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
  3. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
  4. ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย
  5. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
(ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)


สถิติผู้เข้าชม 1,446,801

สายตรงผู้อำนวยการ

 

ข้อร้องเรียน


แผนที่หน่วยงาน