Skip to content สำนักงานผู้อำนวยการ : Computer Center, Burapha University

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางเกศแก้ว มนต์วิเศษ

เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์

นางสาววิภาวดี เวียงนนท์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร สมิตะสิริ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวธริศรา นิธิสุระกุล

บุคลากรชำนาญการ

นางสาวนุจรี แก้วมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ ว่องประชานุกูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสิริเชษฐ์ สวัสดิ์วอ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอัจฉรา จูกลิ่น

นักประชาสัมพันธ์