Skip to content บริการ VPN : Computer Center, Burapha University

บริการ VPN

การใช้งาน VPN (Virtual Private Network) เป็นการจำลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา ใช้งานได้เสมือนเชื่อมต่ออยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เช่น เมื่อท่านเชื่อมต่อ VPN สถานที่ใดๆ ท่านก็จะสามารถใช้งาน VPN ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทันที

บริการ VPN เป็นบริการสำหรับอาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ต้องการใช้บริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก หรือการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่ใช้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์

การติดตั้งและใช้งาน VPN

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ห้อง 202 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3810-2764 อีเมล noc@buu.ac.th