Skip to content ฝ่ายพัฒนาระบบ : Computer Center, Burapha University

ฝ่ายพัฒนาระบบ

ภารกิจหลักรับผิดชอบในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ได้แก่ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานสนับสนุนผู้ใช้งานระบบและงานพัฒนาระบบฯ งานบำรุงรักษาระบบฯ นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อการดำเนินงานและการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย” โดยงานหลัก ๆ มีดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายพัฒนาระบบ

1. งานพัฒนาระบบ

วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทดสอบระบบสารสนเทศที่พัฒนาให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จัดฝึกอบรมผู้ใช้งานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี มีการติดตามและประเมินผลการใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ระบบให้ดีขึ้นรวมทั้งการศึกษาและติดตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบให้ทันสมัย

2. งานสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน

3. งานที่ปรึกษาการพัฒนาระบบสำหรับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ให้คำปรึกษาและหรือพัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รวมถึงการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศจากผู้ใช้ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ในการให้คำปรึกษาและหรือพัฒนาระบบสารสนเทศให้ดีขึ้นต่อไป

4. งานบำรุงรักษาระบบ

    มีระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายพัฒนาระบบ
ห้อง 320 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2773