Skip to content ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : Computer Center, Burapha University

ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบครัน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้ 40 ท่าน โดยให้บริการ Computer Notebook อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 212

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้ 40 ท่าน โดยให้บริการ Computer Notebook อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย 110

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้ 60 ท่าน โดยให้บริการ Wi-Fi และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ห้องบรรยาย อาคาร KB

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้ 120 ท่าน โดยให้บริการ Wi-Fi และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

--

อัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขนาดความจุของห้อง อัตราค่าตอบแทน (บาท)
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ต่อหนึ่งวัน ต่อครึ่งวัน ต่อหนึ่งวัน ต่อครึ่งวัน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน 20 คน 4,000 2,000 6,000 3,000
ไม่เกิน 40 คน 6,000 3,000 8,000 4,000
ห้องบรรยาย
ไม่เกิน 20 คน 3,000 1,500 4,000 2,000
ไม่เกิน 60 คน 4,000 2,000 6,000 3,000
ไม่เกิน 120 คน 6,000 3,000 10,000 5,000

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนนี้รวมค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริการวิชาการ
ห้อง 104 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2761, 0-3839-4394