Skip to content อีเมล (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร) : Computer Center, Burapha University

อีเมล (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร)

อีเมล (email) หรือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร มีให้บริการดังนี้

  1. อีเมลที่เป็น @buu.ac.th ระบบนี้ให้บริการด้วย Office 365 สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ https://office.com
  2. อีเมลที่เป็น @go.buu.ac.th ระบบนี้ให้บริการด้วย Google Suite สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ https://google.com

ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 บริการ

การเข้าใช้งาน

  1. สำหรับการใช้บริการ Office 365 ไปที่เว็บไซต์ https://office.com จากนั้นล็อกอินเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ Username@buu.ac.th และ Password เป็นตัวเดียวกับบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
  2. สำหรับการใช้บริการ Google Suite ไปที่เว็บไซต์ https://google.com จากนั้นล็อกอินเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ Username@go.buu.ac.th และ Password เป็นตัวเดียวกับบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ห้อง 202 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3810-2764 อีเมล noc@buu.ac.th