Skip to content ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ : Computer Center, Burapha University

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ

มีภารกิจหลักรับผิดชอบในการบริหารงานส่วนกลาง ได้แก่ งานเลขานุการผู้บริหาร งานบุคคล งานสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ รวมถึงการประสานและสนับสนุนภารกิจฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างองค์กรแห่งความสุข และองค์กรคุณภาพ โดยนำระบบมาตรฐานสากลเข้ามาปรับใช้กับการบริหารองค์กร ประกอบด้วย ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 ระบบการบริหารงานคุณภาพ และ ISO 27001 ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ

งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่ดังนี้

 • การจัดตารางนัดหมายและเตือนการนัดหมาย
 • การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
 • การประชุมผู้บริหาร
 • การบริหารจัดการห้องประชุมส่วนกลาง
 • การจัดเลี้ยงรับรองในการประชุม
 • การติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ
 • การคัดกรองเอกสาร เขียนหนังสือโต้ตอบ จัดเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ

งานบุคคล มีหน้าที่ดังนี้

 • วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำระบบข้อมูลบุคลากร มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทะเบียนและแฟ้มประวัติ
 • วิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร
 • การสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง การทำสัญญา การโยกย้ายบุคลากร
 • การเลื่อนระดับ การปรับวุฒิ การทดลองปฏิบัติราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
 • การขอผลงานทางวิชาการ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ดำเนินการเรื่องการลาทุกประเภท
 • ดำเนินการด้านสวัสดิการของบุคลาก

งานสารบรรณ มีหน้าที่ดังนี้

 • การรับ-ส่งหนังสือเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอก เสนอความเห็นต่อผู้บริหารและ
 • จัดหนังสือเข้าแฟ้มเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
 • การจัดทำทะเบียนคุมหนังสือเข้าออกตามระเบียบงานสารบรรณ
 • วิเคราะห์ และจัดแยกประเภทหนังสือตามความเร่งด่วนและตามลำดับขั้นความลับก่อนส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบไปตามฝ่ายต่าง ๆ
 • การออกเลขที่หนังสือราชการทุกประเภท สำเนาเรื่องแจ้งฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติ
 • การร่าง-พิมพ์หนังสือโต้ตอบ

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ดังนี้

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
 • กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
 • วิเคราะห์ ดำเนินงานการขอปรับแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
 • การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 • การวางแผนอัตรากำลังคน การขอกรอบกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลัง
 • การโอนเงินระหว่างหมวด

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ดังนี้

 • ควบคุม ดูแลการใช้งาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร พื้นที่ภายใน และบริเวณภายนอกอาคาร
 • การบำรุงรักษาอาคารและยานพาหนะ
 • การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์
 • การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • การให้บริการยานพาหนะ และที่จอดรถสำหรับบุคลากร

งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

 • วิเคราะห์ วางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
 • เป็นระบบ
 • กำกับ ติดตามและวางแผนการตรวจประเมินตนเองจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายในและภายนอก
 • การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
 • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร รายงานและคู่มือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดังนี้

 • วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • การขอกันเงินไว้เหลื่อมปีงบประมาณ และรายงานการใช้งบประมาณ
 • ประสานงานการโอนเงินระหว่างหมวด
 • การหักภาษี การนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย การจ่ายเงินจากเงินทดรอง
 • การตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
 • การจัดทำบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน เก็บรักษาเงินสด
 • การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างเงินรายได้
 • การเบิกจ่ายเงินทุน เงินสมนาคุณและค่าตอบแทน
 • การรับ-นำส่ง เงินรับฝาก เงินบริจาค และเงินรายรับอื่น

งานพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้

 • วิเคราะห์ วางแผน จัดทำแผนและดำเนินงานด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง
 • กำกับ ติดตาม ให้การจัดซื้อ–จัดจ้างเป็นไปตามแผน
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินงานด้านการรับบริจาค การบริจาค และการโอนย้ายพัสดุ
 • การจัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ บัญชีควบคุมสัญญา บัญชีควบคุมการสอบราคาประกวดราคา
 • การทำสัญญาซื้อ-จ้าง รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง การรับและคืนหลักประกันสัญญา
 • การขึ้นทะเบียน และการให้ยืม-คืนครุภัณฑ์
 • การลงทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ
 • การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ
 • การตรวจนับพัสดุประจำปี
 • การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ
ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2760