Skip to content

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ

นายสยาม ศรีพั่ว

หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ​​

นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

นายสมศักดิ์ ปุกคำดี

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายมานะ จันทร์สร้อย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเจตนันต์ เจือจันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจารุวรรณ กชทองรัศมี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเอกชัย ศิริพิพัฒน์

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นางสาวกานต์พิชชา สุทธิเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภานุมาศ นิคมคาย

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายคณิต ธุระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปิยะฉัตร แจ่มใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์