Skip to content สำนักงานผู้อำนวยการ : Computer Center, Burapha University

สำนักงานผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาววิภาวดี เวียงนนท์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร สมิตะสิริ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวธริศรา นิธิสุระกุล

บุคลากรชำนาญการ

นางภธิรา กิจนิธิจินดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ ว่องประชานุกูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกนกอร ชำนาญกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสิริเชษฐ์ สวัสดิ์วอ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอัจฉรา จูกลิ่น

นักประชาสัมพันธ์

นายเกษมศิษฐ์ วันนุทรวง

ผู้ปฏิบัติงานช่าง