Skip to content BUU Bookshelf : Computer Center, Burapha University

BUU Bookshelf

book shelf

BUU Bookshelf คือ บริการแหล่งรวมหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน คู่มือ ผลงานวิชาการ หรือเอกสารอื่นๆ ของอาจารย์ ที่ต้องการเผยแพร่ให้แก่นิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้ประกอบการสอนในชั้นเรียน หรือใช้เป็นสื่อเสริมให้นิสิตสามารถศึกษาหรือทบทวนได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา ตามต้องการalign-middle ซึ่งนิสิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ ต่างๆ ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ โดยการดาวน์โหลดหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ นั้น มีทั้งแบบที่ต้องใช้รหัสผ่านสำหรับการดาวน์โหลด หรือแบบหนังสือเผยแพร่ที่ไม่ต้องใช้รหัสผ่านสำหรับการดาวน์โหลด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิ์การเผยแพร่ของอาจารย์เจ้าของวิชาเป็นหลัก ส่วนรูปแบบของหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต ให้สามารถใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย สะดวก โดยนิสิตสามารถใช้บริการ BUU Bookshelf ได้ที่ https://ebook.buu.ac.th นอกจากนี้บุคคลทั่วไปก็ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือ เอกสารประกอบการสอน ตำราและบทความวิชาการได้ หากอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของผลงานมีการกำหนดสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นแบบสาธารณะ

ตัวอย่างหนังสือเผยแพร่

book
Knowledge Management / ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต
book
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์1 / ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
book
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ / รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
book
หลักการเมืองเปรียบเทียบ /
รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
ห้อง 214 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2768, 0-3810-2791, 0-3810-2792 โทรสาร 0-3839-0046 อีเมล์ e-learning@buu.ac.th