Skip to content กรรมการประจำ : Computer Center, Burapha University

กรรมการประจำ

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส พันธุมจินดา

รองประธานกรรมการ

นายเสรี ชิโนดม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิรัช คารวะพิทยากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

กรรมการ

นางเกศแก้ว มนต์วิเศษ

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นายเอกภพ บุญเพ็ง

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นางสาวอมรรัตน์ มากบดี

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นางสาวธริศรา นิธิสุระกุล

กรรมการพนักงานสนับสนุนวิชาการ

นายพรศักดิ์ ทูปิยะ

กรรมการและเลขานุการ