Skip to content

ฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวอมรรัตน์ มากบดี

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

นายต่อพงษ์ อยู่เย็น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

นายศุภกร จิตรบำรุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายพีระวิทย์ วงษา

ช่างเทคนิค

นางสาวพนิดา มากสมบัติ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุรีรัตน์ ชมชื่น

นักวิชาการศึกษา