Skip to content กรรมการบริหาร : Computer Center, Burapha University

กรรมการบริหาร

นายวิทวัส พันธุมจินดา

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

รองผู้อำนวยการ

ผศ.เอกภพ บุญเพ็ง

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวสุกัญญา ประมงค์กิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ​​

นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ

นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

นางสาวอมรรัตน์ มากบดี

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

นางภธิรา กิจนิธิจินดา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและเลขานุการ

นางสาวกนกอร ชำนาญกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ