Skip to content

อีเมล (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร)

อีเมล (email) หรือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร มีให้บริการดังนี้

 1. อีเมลทางการ (official mail) หรือระบบอีเมลหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย @buu.ac.th ระบบนี้ให้บริการด้วย Microsoft Exchange 2013
 2. อีเมลจากบริการ public cloud ที่มีที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย @go.buu.ac.th และ @my.buu.ac.th
  • @go.buu.ac.th ระบบนี้เป็นบริการจากโครงการ Google Apps for Education ของบริษัท Google Inc.
  • @my.buu.ac.th ระบบนี้เป็นบริการจากโครงการ Office 365 for Education ของบริษัท Microsoft Corporation

ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 บริการ ในการ

การเข้าใช้งาน

 1. อีเมลทางการ (official mail) @buu.ac.th ไปที่เว็บไซต์ https://email.buu.ac.th จากนั้นเลือก Official Mail (@buu.ac.th) แล้วล็อกอินด้วย Username และ Password ของบุคลากร (ไม่จำเป็นต้องใส่ @buu.ac.th ต่อท้าย)
 2. อีเมลจากบริการ public cloud ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าถึงบริการจากหน้าเว็บ https://email.buu.ac.th หรือสามารถเข้าจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้โดยตรง
  • @go.buu.ac.th ไปที่เว็บไซต์ https://www.google.go.th (หรือผ่านทาง http://go.buu.ac.th) จากนั้นคลิกที่ “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” หรือ “Sign in” จากนั้นในหน้า ลงชื่อเข้าใช้งาน ในช่อง “Email or phone” หรือ “อีเมลหรือโทรศัพท์” ให้ระบุอีเมลของบุคลากร แบบเต็ม คือ
   username@go.buu.ac.th
   ส่วน “รหัสผ่าน” เป็นรหัสเดียวกันกับ “Buu Account”
   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Google Apps for Education
  • @my.buu.ac.th ไปที่เว็บไซต์ https://login.microsoftonline.com/ (หรือผ่านทาง http://my.buu.ac.th) จากนั้น ในช่อง “Email or phone” หรือ “อีเมลหรือโทรศัพท์” ให้ระบุอีเมลของบุคลากรแบบเต็ม คือ
   username@my.buu.ac.th
   ส่วน “รหัสผ่าน” เป็นรหัสเดียวกันกับ “Buu Account”
   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Office 365 for Education

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ห้อง 202 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3810-2764 อีเมล noc@buu.ac.th