Skip to content ประวัติความเป็นมา : Computer Center, Burapha University
Responsive image


พุทธศักราช 2526 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกงานและปฏิบัติงานของนิสิต ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านการวิจัยและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ในระยะแรกศูนย์บริการคอมพิวเตอร์อยู่ในสังกัดกองธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยภาระหน้าที่รับผิดชอบและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีนโยบายจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริการคอมพิวเตอร์โดยตรง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย การให้บริการวิชาการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานนี้จะช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้งานบริการคอมพิวเตอร์ดำเนินไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และบรรลุตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยจึงกำหนด "โครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์" เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ฯ ระยะที่ 7

และในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะ "โครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์" ให้เป็น "สำนักคอมพิวเตอร์" โดยมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ

ประวัติความเป็นมา

2551

1 พฤษภาคม
ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน

1 สิงหาคม
ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) กำหนดภาระหน้าที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ ไว้ดังนี้

 1. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน กำหนดแผนงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
 2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินงานและการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
 3. ให้บริการะบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
 4. ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย
 5. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

16 สิงหาคม
ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน

1 ธันวาคม
ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ให้สำนักคอมพิวเตอร์มีหน่วยงานภายในส่วนงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สำนักงานเลขานุการ
 2. ฝ่ายปฏิบัติการ
 3. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม

2555

1 เมษายน
ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2555 ให้สำนักคอมพิวเตอร์มีหน่วยงานภายในส่วนงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สำนักงานผู้อำนวยการ
 2. ฝ่ายปฏิบัติการ
 3. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม

2556

1 มิถุนายน
ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ให้สำนักคอมพิวเตอร์มีหน่วยงานภายในส่วนงาน 5 หน่วยงาน (จากเดิม 3 หน่วยงาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับภารกิจที่มีการขยายตัวตามความต้องการของผู้รับบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะเอื้อต่อการนำนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านไอซีทีแก่นิสิต บุคลากร และผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายในส่วนงาน ตลอดจนเพิ่มความก้าวหน้าในสายงานแก่บุคลากร หน่วยงานภายในส่วนงาน ที่จัดตั้งใหม่ได้แก่

 1. สำนักงานผู้อำนวยการ
 2. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
 3. ฝ่ายพัฒนาระบบ
 4. ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
 5. ฝ่ายบริการวิชาการ