Skip to content ที่ปรึกษาทางด้านไอซีที : Computer Center, Burapha University

ที่ปรึกษาทางด้านไอซีที

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านไอซีที ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาระดับ 1 หมายเลข 1065 กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม, สาขาอุตสาหกรรม, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาการท่องเที่ยว, สาขาการคมนาคมขนส่ง, สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร และสาขาการวิจัยและการประเมินผล

  โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานที่ไว้วางใจให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษาด้านไอซีที ได้แก่
 • 1 สภากายภาพบำบัด
 • 2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
 • 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 5 มหาวิทยาลัยพะเยา
 • 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 8 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
 • 9 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • 11 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • 12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 13 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
 • 14 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 15 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • 16 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 17 จังหวัดชลบุรี

ผลงานที่ผ่านมา

สภากายภาพบำบัด

ปีงบประมาณ 2565
โครงการจัดสอบออนไลน์ในการสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
ปีงบประมาณ 2564
โครงการจัดสอบออนไลน์ในการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ปีงบประมาณ 2565
โครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ปีงบประมาณ 2564
โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ 2564
โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ 2563
โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาระบบการเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System)

มหาวิทยาลัยพะเยา

ปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีงบประมาณ 2564
ปรับปรุงและขยายระบบการสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ปีงบประมาณ 2561
โครงการติดตั้งระบบฐานข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ปีงบประมาณ 2565
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2564
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2561
โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2561
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563 ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2559
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2564 และจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 27001 ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2558
ระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงและระบบการบริหารงานพัสดุของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2557
ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง
ปีงบประมาณ 2556
ระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2554
การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555 – 2558

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ 2560
โครงการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลและระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการประเมินผล ตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ปีงบประมาณ 2555
การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ 2554
การวิจัยและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง
ปีงบประมาณ 2553
การวิจัยและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
ปีงบประมาณ 2551
ระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ปีงบประมาณ 2563
โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ปีงบประมาณ 2562
โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต
ปีงบประมาณ 2561
โครงการปรับปรุงระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ปีงบประมาณ 2560
ระบบสนับสนุนการบริหารงบประมาณด้านการเงิน
ปีงบประมาณ 2557
ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2557
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ปีงบประมาณ 2557
ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2555
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ (e-Research) ระยะที่ 1
ปีงบประมาณ 2554
ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ปีงบประมาณ 2550
ระบบการจัดหางานของบัณฑิต
ปีงบประมาณ 2550
ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยผ่านกองทุน กรอ.
ปีงบประมาณ 2549
ระบบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.)

ปีงบประมาณ 2564
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web Portal)
ปีงบประมาณ 2563
โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบรายงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ปีงบประมาณ 2562
โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Community College) ระยะที่ 3
ปีงบประมาณ 2561
โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ปีงบประมาณ 2560
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ปีงบประมาณ 2559
การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ปีงบประมาณ 2557
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของวิทยาลัยชุมชน
ปีงบประมาณ 2556
ระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Community College) ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2554
ระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Community College) ระยะที่ 1
ปีงบประมาณ 2552
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2552
ระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีงบประมาณ 2557
โครงการติดตั้งระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2551
การปรับปรุงระบบบุคลากร ระบบกำกับงบประมาณและวัสดุ และระบบบริการในสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2551
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพื่อขยายผลของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2551
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรในการติดตามและประเมินผลการวิจัย
ปีงบประมาณ 2551
การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยเพื่อเป็นส่วนเสริมในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
ปีงบประมาณ 2550
การจัดทำบทเรียนวิจัยออนไลน์ (e-Learning) หลักสูตร "นักวิจัยระดับพื้นฐาน" ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2550
การจัดทำโปรแกรม (Software) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากร วช.

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีงบประมาณ 2551
ระบบรับคำร้องและให้บริการงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2548
ระบบสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัดชลบุรี (การสำรวจข้อมูลแรงงานย้ายถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548)
ปีงบประมาณ 2548
โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งเว็บไซต์ (จังหวัดชลบุรี)
ปีงบประมาณ 2547
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี และจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ 2547
ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2547

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริการวิชาการ
ห้อง 104 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2761, 0-3839-4394