Skip to content

ฝ่ายบริการวิชาการ

มีภารกิจหลักรับผิดชอบในด้านบริการจัดฝึกอบรม บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้บริการวิชาการโดยเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของฝ่ายนี้เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านไอซีที และพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีสำหรับนิสิต บุคลากร ผู้บริหารและหน่วยงานภายนอก

บริการฝึกอบรมด้านไอซีทีให้แก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย

บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านไอซีที โดยวิทยากรของสำนักคอมพิวเตอร์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตลอดจนร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทางด้านไอซีที ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา

image conferent 1
image conferent 2

บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

เป็นที่ปรึกษาด้านไอซีที

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านไอซีที ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานที่ไว้วางใจให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นต้น

ict consultant

บริการความรู้ทางด้านไอซีทีแก่หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสังคม

ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในสำนักคอมพิวเตอร์และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

การอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก

สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม (University Social Responsibility: USR)

ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของประเทศจัดโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านไอซีทีที่ทันสมัย สู่ชุมชนและสังคม เช่น

  • โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนมาเป็นระยะเวลามากกว่า ๒๐ เพื่อให้เยาวชนในภาคตะวันออกได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
  • โครงการอบรมด้านไอซีทีสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนโครงการทุนการศึกษาและโรงเรียนในเขตจังหวัดสระแก้วให้ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
  • โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเว็บไซต์ของโครงการฯ ระบบรับสมัครนักเรียนทุนพระราชทาน และระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ (ด้านการศึกษา) แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริการห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริการสถานที่สำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบครัน

classroom 3
classroom 1
classroom 2
classroom 3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริการวิชาการ
ห้อง 104 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2761, 0-3839-4394