Skip to content ผู้บริหาร : Computer Center, Burapha University

ผู้บริหาร

นายวิทวัส พันธุมจินดา

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

รองผู้อำนวยการ

ผศ.เอกภพ บุญเพ็ง

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวสุกัญญา ประมงค์กิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางภธิรา กิจนิธิจินดา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ

นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ

นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

นางสาวอมรรัตน์ มากบดี

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ