Skip to content ผู้บริหาร : Computer Center, Burapha University

ผู้บริหาร

นายวิทวัส พันธุมจินดา

ผู้อำนวยการ

นายพรศักดิ์ ทูปิยะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล วิชาการ
และนวัตกรรม

นายเอกภพ บุญเพ็ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวสุกัญญา ประมงค์กิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางเกศแก้ว มนต์วิเศษ

เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์

นายเอกภพ บุญเพ็ง

รักษาการหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ

นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ

นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

นางสาวอมรรัตน์ มากบดี

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ