Skip to content

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

นางวนิชา ทองแพง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิธร ฤทธิ์เดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวณัฐวัณฏ์ รักษาทรัพย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธีรภัทร์ สุขสบาย

นักวิชาการศึกษา

นายสุทธิพงษ์ หาชิต

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ