ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน สัมมนานวัตกรรมไอทีกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0: ในวาระ...

ในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการจัดโครงการสัมมนานวัตกรรมไอทีกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0:  ในวาระครบรอบ ๒๕ ปี สำนักคอมพิวเตอร์ มห...

อบรมการใช้งานระบบ e-Meeting ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร มรภ.นครสวรรค์

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักคอมพิวเตอร์ โดยคุณกานต์พิชชา สุทธิเรือง เลขานุการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรม "การใช้งานระบบประชุมอิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอนแบ...

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM ed...

Link