Skip to content

เวลาเปิดให้บริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 - 24.00 น.   |   ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงปิดภาคเรียน จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.   |   ปิดให้บริการ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อาคาร KB ชั้น 1

เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น.   |   ปิดให้บริการ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงปิดภาคเรียน ปิดให้บริการ

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตชั้น 2

เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น.   |   ปิดให้บริการ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงปิดภาคเรียน ปิดให้บริการ

ข่าว


ปฏิทินกิจกรรม


{{getMonthNameShot(v.start_date)}} {{getDay(v.start_date)}}
{{clearHtmlString(v.detail)}}
อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม


Project 8 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams 365 (เบื้องต้น)”
17/01/2019
Project 8 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
14/01/2019
Project 8 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักคอมพิวเตอร์
10/01/2019
Project 8 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”
26/12/2018
Project 8 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018
14/12/2018
Project 8 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ด้วย Office 365”
06/11/2018
Project 8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์
05/04/2018
Project 8 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์
05/04/2018
Project 8 โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 24
28/03/2018