ประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ รับการตรวจรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : ...

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักคอมพิวเตอร์ รับการตรวจรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากผู้ตรวจติดตามของบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Excel 2016 ระด...

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Exce...

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้ง...

วันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒๓ เพื่อให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมั...

วิดีโอ