ประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้...

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน” เ...

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ทั่...

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร” เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์เห็นภ...

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างเว็บไซต์ ง่า...

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างเว็บไซต์ ง่ายนิดเดียว” เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บ...

วิดีโอ