ประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการ “BUU Tech Update สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย...

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการ “BUU Tech Update สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา” ณ ห้องสัมมนา ๑๑๐ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของส่วนงาน...

สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยา...

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเท...

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งภาพด้ว...

เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop” ณ ห้องปฏิบัติการ ๒๐๔ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู...

วิดีโอ