ประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส่วนงาน เรื่อง "ก...

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการ "การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นและการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานระดับชำนาญการ" เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนั...

สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา อบรมเพื่อทำความเข้าใจในระบบคลังข้อมูลสาร...

วันนี้ (๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการอบรมเพื่อทำความเข้าใจในระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการประเมินผลการจัดกา...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ สำนักค...

วันนี้ (๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เข้าศึก...

วิดีโอ