ประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งภาพด้ว...

วันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการ ๒๐๔ สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop” เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้เทคนิ...

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Tips and Tricks...

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Tips and Tricks Microsoft Office 2016” ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคและฝึก...

นิสิตป.โท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย...

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้นำคณะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ช...

วิดีโอ