Skip to content ระบบสารสนเทศ : Computer Center, Burapha University

ระบบสารสนเทศ


ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

ระบบสารสนเทศ สำหรับนิสิต เป็นระบบที่ให้บริการนิสิตที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เป็นนิสิตจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติด้านการศึกษา การลงทะเบียน ผลการเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ทุนการศึกษา หอพัก ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ศูนย์บริการนิสิตพิการ การจัดหางาน โครงการ/วิทยานิพนธ์ การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่นิสิตเข้าร่วม และมีระบบ One Stop Service การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่นิสิตสามารถตรวจสอบและทำธุรกรรมด้วยตนเอง ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ทุกแพลตฟอร์ม (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊กและเครื่องพีซี)

ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
reg

ระบบบริการนิสิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

http://reg.buu.ac.th

เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลนิสิต ได้แก่ ประวััติส่วนตัว ประวัติด้านการศึกษา การลงทะเบียน การเพิ่ม-ลดรายวิชา ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเรียน ผลการเรียน การขอใบทรานสคริปต์และใบรับรองต่าง ๆ และการตรวจสอบจบ การบันทึกผู้สำเร็จการศึกษา และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีรายงานสถิติต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร โดยแบ่งผู้ใช้เป็น 4 ระดับ คือ นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร

oss

ระบบ One Stop Service For Student (OSS)

https://oss.buu.ac.th

ระบบ One Stop Service For Student (OSS) เป็นระบบสารสนเทศที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว นิสิตสามารถตรวจสอบ ผลการศึกษา ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา ภาระค่าใช้จ่าย การใช้บริการ IT-Clinic ตรวจสอบวันหมดอายุของรหัสผ่าน ตรวจสอบจุดให้บริการ WIFI เพื่อห้นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • ตรวจสอบผลการศึกษา
 • ตรวจสอบตารางเรียน
 • ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา
 • ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบคิวการให้บริการ IT-Clinic
 • ตรวจสอบวันหมดอายุของรหัสผ่าน
 • ตรวจสอบจุดให้บริการ WIFI
 • นิสิตต่างชาติสามารถยื่นขอต่อวีซ่าแบบออนไลน์

aff

ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต

http://affairs.buu.ac.th

ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต เป็นระบบสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์และช่วยในการบริหารจัดการตามพันธกิจของกองกิจการนิสิต ได้แก่ หอพักนิสิต ทุนการศึกษา กยศ./กรอ. และทุนส่งเสริมการศึกษาอื่น ๆ การให้คำปรึกษาแก่นิสิต การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ กิจกรรมนิสิต ทะเบียนราษฎร์ การขอผ่อนผันผันการเรียกระดมพล ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ(DSS) จัดหางาน (Job Fair) ห้องสมุดอาชีพ งานวินัยนิสิต การบริจาคโลหิต การแจ้งซ่อม และการยืม-คืนวัสดุ-ครุภัณฑ์

assess

ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

http://assess.buu.ac.th/new/

ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน เป็นระบบทีี่เปิดโอกาสให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา ทุกปี/เทอมการศึกษา ได้แก่ การสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนของตนเอง การสอนของอาจารย์ และการบริการของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

research

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

http://e-research.buu.ac.th/research/

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลรายชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย ข้อมูลความเชี่ยวชาญ ผลงาน journal proceeding และครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย

clear debt

ระบบบริการปลดหนี้ของนิสิต

http://cleardebt.buu.ac.th

ระบบบริการปลดหนี้ของนิสิตเป็นระบบที่ช่วยติดตามหนี้สินของนิสิต โดยข้อมูลหนี้สินที่จะแสดงผลประกอบไปด้วย หนี้สินจากการลงทะเบียน หนี้สินจากค่าน้ำ ค่าไฟ จากหอพัก การยืม-คืนหนังสือจากสำนักหอสมุด และหนี้สินต่าง ๆ จากคณะ เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาและไม่มีหนี้สินค้างชำระจะสามารถปลดหนี้จากงานทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ

-

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์

http://person.buu.ac.th

ระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

http://tqf.buu.ac.th

reg

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

http://e-meeting.buu.ac.th

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการประชุม เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม การบันทึกมติที่ประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การค้นหาการประชุมย้อนหลัง ตลอดจนการติดตามมติต่าง ๆ ของที่ประชุม นอกจากนี้ระบบยังสามารถคำนวณปริมาณกระดาษที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง ทำให้องค์กรเห็นภาพรวมของการลดทรัพยากรกระดาษทั้งหมดจากทุกการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูวาระการประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนการประชุมและในระหว่างดําเนินการประชุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และทุกอุปกรณ์โมบาย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

เลขาการประชุม
 • จัดทำวาระการประชุมได้
 • สร้างวาระการประชุมได้ 4 ระดับ
 • อัพโหลดเอกสารแนบวาระการประชุมได้มากกว่า 1 ไฟล์
 • รองรับการบันทึกเบี้ยประชุม
 • Generate เอกสารการประชุมจากระบบได้
 • บันทึกมติที่ประชุม และกำหนดผู้ที่ได้รับมอบหมายงานของแต่ละวาระได้
 • ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน
 • จัดทำรายงานการประชุม และส่งอีเมลให้ผู้ร่วมประชุมรับรองมติผ่านระบบได้
 • สามารถสรุปการใช้กระดาษที่ประหยัดได้
ผู้เข้าร่วมการประชุม
 • สามารถดูการประชุมล่วงหน้า
 • บันทึกโน๊ตส่วนต้วในแต่ละวาระการประชุม
 • สามารถบันทึกผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
 • รับรองรายงานการประชุมผ่านระบบได้
 • ค้นหาการประชุมที่ผ่านมาได้

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

http://e-research.buu.ac.th

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลรายชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย ผลงาน journal proceeding และครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย ภาบในมหาวิทยาลัย

 • ค้นหารายชื่อนักวิจัย
 • ค้นหาผลงานวิจัย
 • ค้นหาข้อมูลความเชี่ยวชาญ
 • ค้นหาครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย

ระบบ One Stop Service

https://oss.buu.ac.th

--

ระบบสารสนเทศสำหรับส่วนงาน/คณะ

ระบบสารสนเทศสำหรับส่วนงาน/คณะ
strategic_report

ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

https://strategy.buu.ac.th

e budgeting

ระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Budgeting BUU)

https://e-budgeting.buu.ac.th/

ระบบรายงานสรุปฐานะการเงิน

ระบบรายงานสรุปฐานะทางการเงิน

http://balance.buu.ac.th

HRD REPORT

ระบบ HRD Report

http://hrd.buu.ac.th/

--

 • ระบบจัดการการสหกิจศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 • ระบบลงเวลาเข้าชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ระบบฐานข้อมูลด้านกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์
 • ระบบแผนประมาณการรายรับ คณะศึกษาศาสตร์
 • ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
 • ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
 • ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
 • ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 • ระบบ e-Clip คณะศึกษาศาสตร์
 • ระบบบริการนิสิตโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
 • ระบบมติที่ประชุม
 • ระบบกองกฏหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ระบบสารสนเทศกองกีฬาและนันทนันการ
 • ระบบ e-Form ระบบงบประมาณเพื่อพัฒนานิสิต
 • ระบบลาออนไลน์
 • เว็บพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • เว็บไซต์กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์
 • เว็บไซต์ดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๑
 • เว็บไซต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เว็บไซต์คู่มือประชาชน
 • เว็บไซต์ Burapha Game
 • เว็บไซต์เทศน์มหาชาติ
 • เว็บไซต์วิ่งมินิมาราธอน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3810-2773