Skip to content อีเมล : Computer Center, Burapha University

อีเมล

อีเมลสำหรับนิสิต

อีเมล (email) หรือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนิสิต มีให้บริการดังนี้

 1. อีเมลที่เป็น @my.buu.ac.th ระบบนี้ให้บริการด้วย Office 365 สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ https://office.com
 2. อีเมลที่เป็น @go.buu.ac.th ระบบนี้ให้บริการด้วย Google Suite สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ https://google.com

ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 บริการ

การเข้าใช้งาน

 1. สำหรับการใช้บริการ Office 365 ไปที่เว็บไซต์ https://office.com จากนั้นล็อกอินเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ Username@my.buu.ac.th และ Password เดียวกับบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 2. จากนั้นคลิกที่ “ลงชื่อเข้าใช้” หรือ “Sign in”
  จากนั้นในหน้า Sign in ในช่อง “Email, phone, or Skype”
  ให้ระบุอีเมลของนิสิตแบบเต็ม เช่น
  • 60999999@my.buu.ac.th
  • ส่วน Password เป็นตัวเดียวกับบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 3. สำหรับการใช้บริการ Google Suite ไปที่เว็บไซต์ https://google.com จากนั้นล็อกอินเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ Username@go.buu.ac.th และ Password เดียวกับบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 4. จากนั้นคลิกที่ “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” หรือ “Sign in”
  จากนั้นในหน้า ลงชื่อเข้าใช้งาน ในช่อง “Email or phone” หรือ “อีเมลหรือโทรศัพท์”
  ให้ระบุอีเมลของนิสิตแบบเต็ม เช่น
  • 60999999@go.buu.ac.th
  • ส่วน Password เป็นตัวเดียวกับบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

อีเมลสำหรับบุคลากร

อีเมล (email) หรือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร มีให้บริการดังนี้

 1. อีเมลที่เป็น @buu.ac.th ระบบนี้ให้บริการด้วย Office 365 สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ https://office.com
 2. อีเมลที่เป็น @go.buu.ac.th ระบบนี้ให้บริการด้วย Google Suite สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ https://google.com

ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 บริการ

การเข้าใช้งาน

 1. สำหรับการใช้บริการ Office 365 ไปที่เว็บไซต์ https://office.com จากนั้นล็อกอินเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ Username@buu.ac.th และ Password เป็นตัวเดียวกับบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 2. สำหรับการใช้บริการ Google Suite ไปที่เว็บไซต์ https://google.com จากนั้นล็อกอินเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ Username@go.buu.ac.th และ Password เป็นตัวเดียวกับบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ห้อง 202 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3810-2764 อีเมล noc@buu.ac.th