Skip to content ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ : Computer Center, Burapha University

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ

นายเอกภพ บุญเพ็ง

รักษาการหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ

นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ


Certification​​ :

    - MOS: Microsoft Office Word 2016: Core Document Creation, Collaboration and Communication

นายเจตนันต์ เจือจันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายสยาม ศรีพั่ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Certification​​ :

    - Google Analytics Academy : Introduction to Data Studio
    - MOS: Microsoft Office Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation
    - MOS: Microsoft Office Word 2016: Core Document Creation, Collaboration and Communication
    - MTA: Database Fundamentals

นายคณิต ธุระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Certification​​ :

    - APNIC Digital Certificates

นายสมศักดิ์ ปุกคำดี

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายมานะ จันทร์สร้อย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Certification​​ :

    - IC3 Digital Literacy Certification

นายเอกชัย ศิริพิพัฒน์

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายภานุมาศ นิคมคาย

ผู้ปฏิบัติงานช่าง


Certification​​ :

    - IC3 Digital Literacy Certification

นางสาวกานต์พิชชา สุทธิเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป