Skip to content

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ

นายสยาม ศรีพั่ว

หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ​​

นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

นายสมศักดิ์ ปุกคำดี

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายมานะ จันทร์สร้อย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Certification​​ :

    - IC3 Digital Literacy Certification

นายเจตนันต์ เจือจันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจารุวรรณ กชทองรัศมี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเอกชัย ศิริพิพัฒน์

ผู้ปฏิบัติงานช่าง


Certification​​ :

    - IC3 Digital Literacy Certification

นางสาวกานต์พิชชา สุทธิเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภานุมาศ นิคมคาย

ผู้ปฏิบัติงานช่าง


Certification​​ :

    - IC3 Digital Literacy Certification

นายคณิต ธุระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Certification​​ :

    - APNIC Digital Certificates