Skip to content

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

นางวนิชา ทองแพง

นักวิชาการศึกษา

นายต่อพงษ์ อยู่เย็น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

นางสาวศศิธร ฤทธิ์เดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวณัฐวัณฏ์ รักษาทรัพย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธนัญกรณ์ ชูนวน

นักวิชาการศึกษา

นายสุทธิพงษ์ หาชิต

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ