Skip to content

ฝ่ายพัฒนาระบบ

นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ

นางสาวจิรภา สุจิรานุธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา ประมงค์กิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปกรณ์ บุญกังวาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอัมพร พงศ์รุจิกร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอรพรรณ สภาพศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเจษฎา สุขชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพิสุทธิ์ ยาโน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกิตินันท์ หุ่นดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวนันท์นภัส วงษ์กุลชัยชนะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุรเดช ศิริสูตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพันธกานต์ มั่นจันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววันนิสา ข่ายเพชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวนัฐพร ยะโสวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกฤตวัชร์ ไชยสิงห์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวเบญจวรรณ เกื้อกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์