Skip to content ISO 9001 : Computer Center, Burapha University

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001

iso 9001 version 2008

ISO 9001 version 2008

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 2000

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนงานสนับสนุนส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ได้ตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ จึงมีแนวคิดในการนำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 มาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ โดยได้ดำเนินจัดทำระบบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีที่ปรึกษาจากบริษัทโรแบร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) และในวันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ. 2549 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ผ่านการตรวจและรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Version 2004 (ปีที่สอง) จากบริษัทบูโรเวอริทัสเซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งระบบทั้งสองก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนงานเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน สามารถควบคุมการทำงานและการบริหารได้ดีขึ้น และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 2008

ปี พ.ศ. 2552 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ Upgrade จากระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 เป็นระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 2008 โดยได้มีการดำเนินงานตามข้อกำหนดของระบบและรับตรวจรับรองจากบริษัทผู้ตรวจเป็นประจำทุกปี ทำให้สำนักคอมพิวเตอร์สามารถดำเนินงานด้านการบริหารงานคุณภาพ การปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 20015

ปีงบประมาณ 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ Upgrade จากระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001Version 2008 เป็นระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 2015 โดยได้มีการดำเนินงานตามข้อกำหนดของระบบและได้รับการตรวจรับรองจาก บริษัท บูโรเวอริทัสเซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 และได้รับการรับรองผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

ปีที่ได้รับการตรวจรับรองระบบ

2556
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
2557
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
2558
เดือนกุมภาพนธ์ 2558
2559
เดือนพฤษภาคม 2559
2560
เดือนมิถุนายน 2560
2561
เดือนมิถุนายน 2561
2562
เดือนเมษายน 2562
2563
เดือนสิงหาคม 2563