Skip to content

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ISO/ IEC 27001

iso 27001 version 2013

ISO 27001 version 2013

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/ IEC 27001 Version 2013

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพามีวิสัยทัศน์มุ่งไปสู่การให้บริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน และมี กลยุทธ์ในการสร้างระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน สำนักคอมพิวเตอร์จึงจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/ IEC 27001 (ISMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยของข้อมูลตามหลักมาตรฐานที่ยอมรับโดยสากลและเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้ผ่านการรับรองระบบจากบริษัทบูโรเวอริทัสเซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับตรวจติดตามการดำเนินงานตามระบบจากบริษัท บูโรเวอริทัสเซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 และในปีงบประมาณ 2561 ก็ได้รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามระบบเมื่อเดือนมิถุนายน 2561

ปีที่ได้รับการตรวจรับรองระบบ

2557
เดือนสิงหาคม 2557
2558
เดือนสิงหาคม 2558
2559
เดือนสิงหาคม 2559
2560
เดือนกันยายน 2560
2561
เดือนมิถุนายน 2561