Skip to content

ระบบลาออนไลน์ (e-Leave)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3810-2773