Skip to content

ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายพัฒนาระบบ

ในปี 2560 ฝ่ายพัฒนาระบบมีการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะ เพื่ออนาคตของแผ่นดิน จำนวน 23 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบรายงานเชิงคิดวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics report) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

 1. 1 ระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยบูรพา (ประมาณรายจ่าย) ระยะที่ 2
 2. 2 ระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยบูรพา (ประมาณรายรับ)
 3. 3 ระบบรายงานสรุปฐานะทางการเงิน
 4. 4 ระบบ CUPT QA (C1, C2, C5, C6, S1, S2, S3, S4)

2. ระบบสำนักงานอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต/โมบาย

 1. 1 ระบบลาออนไลน์
 2. 2 ระบบสารสนเทศกองอาคารสถานที่ : ยานพาหนะ

3. ระบบสารสนเทศตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

 1. 1 ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. 2 ระบบรายงานข้อมูลประจำปี มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. 3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : back office
 4. 4 เว็บไซต์กองอาคารสถานที่
 5. 5 ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต : ยืมคืนพัสดุ-ครุภัณฑ์ (อุปกรณ์)เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : back office
 6. 6 ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต : จองคิว กยศ
 7. 7 ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต : ทุนการศึกษา
 8. 8 ระบบบุคลากร - แจ้งหนังสือขึ้นเงินเดือน
 9. 9 ระบบบุคลากร - ยื่นข้อมูลลดหย่อนภาษี
 10. 10 ระบบแม่แบบเว็บไซต์ (Template)
 11. 11 ระบบลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา
 12. 12 ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 13. 13 ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 14. 14 ระบบสายตรงอธิการบดี
 15. 15 ระบบภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยบูรพา
 16. 16 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • เว็บไซต์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ระบบทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 17. 17 ปรับปรุงระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อรองรับการตรวจตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 11 ข้อ

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

ในปี 2560 ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอนมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การใช้นวัตกรรมไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเผยแพร่

ผลการดำเนินงาน มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเผยแพร่จำนวน 145 รายวิชา/รายการ แบ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้พัฒนา/ผู้ดูแล จำนวน 16 รายวิชา สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์สร้างเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอนแนะนำ จำนวน 126 รายวิชา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้

ประเภท ปี 2560
วิดีโอบันทึกการเรียนการสอน (Lecture Recording) 4
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 4
การเรียนการสอนทางไกล (Web conference) 2
สื่อประเภทอื่นๆ ที่พัฒนาตามความประสงค์ของอาจารย์ 6
สื่อที่อาจารย์สร้างโดยใช้ซอฟแวร์ที่ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรม 126
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเผยแพร่ 3
รวม 145

2. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการใช้นวัตกรรมไอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ผลการดำเนินงาน มีจำนวน 16 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วันที่ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งาน Google Apps for Education 26 ธ.ค. 59 4.79
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom 12 ม.ค. 60 4.85
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้วย BUU LMS เบื้องต้น 19 ม.ค. 60 4.22
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยาเขตสระแก้ว 16 ก.พ. 60 4.58
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนการสอน 29 มิ.ย. 60 4.58
6 กิจกรรม e-Learning Day เรื่อง การใช้งานระบบ BUU LMS (Moodle) 8 มิ.ย. 60 5.00
7 กิจกรรม e-Learning Day เรื่อง การสร้างเกมถาม – ตอบ ด้วย Kahoot 15 มิ.ย. 60 5.00
8 กิจกรรม e-Learning Day เรื่อง การใช้งานระบบ BUU LMS (Moodle) 22 มิ.ย. 60 5.00
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเอกสารออนไลน์ ด้วย Google Drive และ Google Docs/Sheets/Slides 6 ก.ค. 60 4.64
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Office Mix & SNIP 13 ก.ค. 60 4.57
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom 20 ก.ค. 60 4.46
12 กิจกรรม e-Learning Day เรื่อง การสร้างคลังข้อสอบด้วย BUU LMS 20 ก.ค. 60 5.00
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms 27 ก.ค. 60 4.59
14 กิจกรรม e-Learning Day เรื่อง การสร้าง Infographic ด้วย Piktochart 27 ก.ค. 60 5.00
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites 3 ส.ค. 60 4.30
16 กิจกรรม e-Learning Day เรื่อง การสร้างกระดานระดมความคิดเห็นด้วย Padlet 3 ส.ค. 60 5.00

3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) อยู่ที่ระดับ 4.90 รายละเอียดดังนี้

 1. 1 วิชา หลักการเมืองเปรียบเทียบ : แนวคิด ทฤษฎี อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ระดับความพึงพอใจที่ 4.77
 2. 2 วิชา การอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษา ระดับความพึงพอใจที่ 5.00
 3. 3 วิชา บทเรียนสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ ระดับความพึงพอใจที่ 5.00
 4. 4 วิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น : แนวคิด ทฤษฎี และ การปฏิบัติ ระดับความพึงพอใจที่ 4.81
vtab6